Säännöt

1. Yhdistyksen nimi on SPL- WASA ry. ja sen kotipaikka on Vaasa . Se on Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäsen,     sitä kutsutaan alaosastoksi. Saksanpaimenkoiraliitto ry:tä kutsutaan näissä säännöissä Liitoksi.

2. Alaosaston tarkoituksena on edistää Liiton sääntöjen 3§ asettamia tavoitteita, joita ovat:

 •    edistää rotumääritelmän mukaisen saksanpaimenkoiran jalostusta ja kasvatusta
 •    tehdä rodun olemusta tunnetuksi sille ominaisten arvokkaiden ominaisuuksien turvaamiseksi
 •    toimia saksanpaimenkoiraharrastajien yhdyssiteenä koko maassa sopusoinnussa muiden kenneljärjestöjen kanssa järjestämällä koulutustilaisuuksia, palveluskoirakokeita ja -kilpailuja, näyttelyitä sekä rotutietoutta ja kasvatustyötä edistäviä tiedotus- yms. tilaisuuksia.

3. Alaosasto liittyy kotipaikkansa kennelpiirin, Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ja voi                 alaosaston johtokunnan kokouksen päätöksellä liittyä muiden järjestöjen jäseneksi.

4. Alaosaston jäsenet, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, ovat joko varsinaisia, perhe-, ainais- tai                         kunniajäseniä.

    Alaosaston varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäseninä olevat luonnolliset         henkilöt. Uudet varsinaiset jäsenet hyväksyy alaosaston johtokunta. Varsinainen jäsen voi kuulua vain             yhteen alaosastoon kerrallaan varsinaisena jäsenenä. Alaosaston varsinainen jäsen ei voi olla henkilö, joka     ei ole Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäsenenä oleva luonnollinen henkilö.

    Alaosaston perhejäseniksi voivat liittyä Saksanpaimenkoiraliitto ry:n ja alaosastoon kuuluvan varsinaisien     jäsenen perheen jäsenet, jotka ovat luonnollisia henkilöitä.
    Uuden perhejäsenen hyväksyy alaosaston johtokunta. Perhejäsen voi kuulua vain yhteen alaosastoon             kerrallaan perhejäsenenä. Alaosaston perhejäsen ei voi olla henkilö, joka ei ole Saksanpaimenkoiraliitto         ry:n jäsenenä oleva luonnollinen henkilö.

    Ainaisjäseneksi johtokunta voi hyväksyä luonnollisen henkilön, joka on Saksanpaimenkoiraliitto Ry:n jäsen.
    Alaosaston kunniajäseniksi johtokunta voi kutsua luonnollisen henkilön, joka on alaosaston varsinainen,         perhe- tai ainaisjäsen ja on erityisen ansioituneesti hoitanut alaosaston asioita ja tehtäviä.
    Kannatusjäseneksi, ilman äänivaltaa, johtokunta voi hyväksyä luonnollisia henkilöitä tai oikeuskelpoisia         yhteisöjä.

5. Alaosaston jäsenten on vuosittain maksettava jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää alaosaston                     syyskokous erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

6. Alaosaston johdosta ja hallinnosta vastaa johtokunta, johon kuuluu vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kuusi     kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä. Puheenjohtajan jajohtokunnan jäsenten on oltava alaosaston jäseniä.
    Puheenjohtajan ja jäsenet valitsee alaosaston syyskokous.
    Alaosaston johtokunta valitsee keskuudestaan alaosaston varapuheenjohtajan.
    Alaosaston johtokunta valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan alaosastolle sihteerin ja rahastonhoitajan.
    Alaosaston johtokunta voi harkintansa mukaan perustaa avukseen tarvittavia toimikuntia.
    Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi johtokunnan jäsentä, ensimmäisenä ja toisena             vuonna arvan perusteella ja sen jälkeen kukin vuorollaan.

7. Alaosaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

8. Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä             jäsentä.

9. Alaosaston tilikausi on kalenterivuosi.
    Alaosaston varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain, kevätkokous helmikuun ja syyskokous lokakuun         aikana. Alaosaston kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.
    Alaosaston kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla.

    Alaosaston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • esitetään kokouksen työjärjestys hyväksyttäväksi
 • esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • käsitellään muut esityslistalla olevat asiat

    Alaosaston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kolme ensimmäistä kohtaa kuten kevätkokouksessa
 • valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös alaosaston puheenjohtajaksi
 • valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
 • päätetään alaosaston jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle
 • esitetään hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
 • valitaan seuraavaksi vuodeksi Liiton edustajainkokouksiin alaosaston edustajat, joiden tulee olla varsinaisia jäseniä.

    Alaosaston edustajien lukumäärä Liiton edustajainkokouksiin määräytyy alaosaston edellisen                         vuodenvaihteen jäsenluvun perusteella seuraavasti:

 • 1 - 100 jäsentä kaksi edustajaa
 • 101 - 200 jäsentä kolme edustajaa
 • 201 tai enemmän neljä edustajaa sekä yksi varaedustaja
   
 • käsitellään muut esityslistassa olevat asiat

       Jäsenen, joka haluaa asian alaosaston varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä se kirjallisesti        johtokunnalle kevätkokouksen esityslistalle 31.12. ja syyskokouksen 31.8. mennessä.

10. Kutsu alaosaston kokouksiin julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta joko Liiton julkaisussa       tai paikallisessa sanomalehdessä tai kiertokirjeellä kullekin jäsenelle.

11. Alaosaston varsinaisen jäsenen erottamisesta päättää alaosaston johtokunta yhdistyslain mukaisesti.               Jäsenen, joka on erotettu Saksanpaimenkoiraliitto ry:stä, on erottava myös alaosaston jäsenyydestä tai       johtokunta erottaa jäsenen. Mikäli alaosaston johtokunta katsoo aiheelliseksi jonkun alaosaston jäsenen       erottamisen Yhdistyslain 14 §:n perusteella, on siitä tehtävä perusteltu selonteko Saksanpaimenkoiraliitto       ry:n hallitukselle.

      Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua 2kk määräajan jälkeen, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.               Johtokunta voi hyväksyä hänet uudelleen jäseneksi; tällöin hänen on maksettava säännöissä määrätyt                jäsenmaksut.

12. Alaosaston tulee toimittaa Liiton hallitukselle sen kulloinkin pyytämät tiedot toiminnastaan.

13. Alaosaston säännöille, ennen niiden merkitsemistä Yhdistysrekisteriin, ja alaosaston sääntömuutoksille,           ennen niiden merkitsemistä Yhdistysrekisteriin, on oltava Saksanpaimenkoiraliitto ry:n suostumus.

14. Alaosasto voi harjoittaa ravitsemisliiketoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.

15. Alaosaston purkautuessa sen omaisuus ja varat siirtyvät Saksanpaimenkoiraliitto ry:lle.

16. Muutoin noudatetaan Yhdistyslain määräyksiä.

Sihteeri Jaana Kukkonen
 

Yhteystiedot

SPL-Wasa Ry SPL-Wasa Ry:n harjoituskenttä sijaitsee Koivulahdessa,
Veikarsvägen 21
66530 Kvevlax
Spl.wasa80(at)gmail.com